Programma

Democratie

Door de manier waarop een kabinet nu wordt samengesteld, leven wij in een compromismaatschappij, waarbij een effectieve oppositie amper mogelijk is. Door partij- en fractiediscipline zijn politici van regeringspartijen slechts slaafse, meegaande Kamerleden. Het kan en het moet anders, waarbij de regering gevormd wordt door partij onafhankelijke, vakinhoudelijke toppers. Alle volksvertegenwoordigers stellen samen de bewindslieden aan, roepen namens een eigen specifieke achterban de regering ter verantwoording en kunnen wet- en beleidswijzigingen voorstellen. Volksvertegenwoordigers zullen zich continue verantwoorden via digitale controle.

Samenleving

De armoede-agenda van de EU zorgt voor steeds grotere problemen binnen onze samenleving. Wij zien een verharding onder de bevolking. Steeds meer mensen komen iedere maand geld tekort en een snel groeiende groep mensen geeft aan geen enkel vertrouwen meer te hebben in de overheid. De media benadrukt dagelijks de verschillen met als doel de bevolking te verdelen. Het is noodzakelijk te kijken wat ons verbindt. En hoe gaan wij de groeiende eenzaamheid oplossen? Hoe kunnen wij weer respect voor elkaar opbrengen en elkaar een handje helpen indien dat nodig is? Wij zijn er van overtuigd, dat het anders kan plus moet en wel het delen van algemene middelen, daarbij het bevorderen van onderling persoonlijk contact. Ook willen wij de verhuftering een halt toeroepen door het goede voorbeeld te geven. Steeds vaker worden mensen als onmondigen behandeld door overheidsinstellingen. Dat gaan wij terugdraaien. Iedereen verdient het om met respect behandeld te worden. Wij gaan het mogelijk maken om mensen die tijdelijk geen werk hebben, naast ouderen en kinderen, gratis van het openbaar vervoer gebruik te laten maken. Leegstaande overheidsgebouwen kunnen een gemeenschap bestemming krijgen om zo een plek in de buurt te hebben waar mensen samen kunnen komen. De horeca krijgt een btw-vrijstelling met als doel dat uitgaan betaalbaarder en laagdrempeliger wordt. Om meer mensen aan werk te helpen, gaan wij een 4-daagse werkweek introduceren. Daardoor zal iedereen meer tijd voor zichzelf krijgen. Tevens is er dan meer tijd om er voor een ander te zijn. De onbelaste vrijwilligersvergoeding wordt verhoogd. Verenigingen zouden hiervoor een groter budget moeten krijgen.

Zorg

De marktwerking moet van de baan. Een landelijk ziekenfonds nieuwe stijl vanuit de belasting naar draagkracht moet patiënten meer zekerheid op een goed basispakket geven. Er moet veel meer ingezet worden op preventieve zorg. Daar waar mogelijk, willen we alternatieve zorg laten integreren binnen de reguliere zorg. De werkdruk, in brede zin, zal moeten worden teruggebracht. Huisartsen krijgen extra budget om per patiënt meer tijd beschikbaar te hebben. Voor mensen die zorggerelateerde studies willen starten, moeten die opleidingen gratis worden aangeboden. De thuiszorgmedewerkers zullen er structureel op vooruit moeten gaan. De decentralisatie wordt mede in dat kader teruggedraaid. Cruciale banen in de zorg zoals verpleegkundige moeten 20% meer salaris ontvangen.

Download de PDF

Deltaplan Zorg.

Jeugdzorg

Kinderen dienen na een scheiding, wettelijk geregeld, contact te houden met hun ouders. Het uit huis plaatsen van kinderen zal tot het uiterste beperkt moeten blijven. Thans lijkt het vaak de enige oplossing terwijl het hooguit een allerlaatste redmiddel zou moeten zijn. Problemen in een gezin zullen zoveel mogelijk daar moeten worden opgelost. Is de vader fout, dan moet die de woning verlaten en wanneer de moeder het5 kind in gevaar brengt zal zij ergens anders moeten worden ondergebracht. Het kind niet, dat wordt anders voor het leven beschadigd. PGB is in deze een perfect middel. De Gemeente heeft sinds 2015 de verantwoordelijkheid over de jeugdzorg, maar heeft nagelaten te kijken naar onterechte uithuisplaatsingen. Een tijdelijke commissie terugplaatsing kan alsnog onderzoek gaan doen. Bij het ontdekken van fouten kan de rechter opnieuw gevraagd worden er naar te kijken.

Download de PDF

Aangevuld plan Jeugdzorg naar Gezinssteun.

Gezinssteun 8-5-2023 PDF

Sociaal

De participatiewet gaat van tafel en de sociale werkvoorzieningen komen weer terug. Het is onmenselijk hoe er de laatste jaren is omgesprongen met de zwakkeren in de samenleving. De sociale werkvoorziening zal daarbij een nog belangrijkere rol krijgen dan tot nu toe. Oneigenlijke concurrentie met relevante branches zal daarbij voorkomen moeten worden. Elke werkloze wordt een werkzoekende en krijgt ondersteuning om weer in zijn kracht te komen. Het UWV mag geen medische keuringen meer doen, dit wordt volledig overgenomen door de zorgsector. Het UWV dient te handelen naar het advies van de zorgverlener. Dit zijn slechts enkele voorbeelden, wat verder ontwikkeld zal worden. De beslag vrije voet zal verhoogd moeten worden. Veel problemen die anders veel geld kosten kunnen daardoor voorkomen worden

Wonen

Eerlijk en Recht wil dat bijzondere woonvormen worden gestimuleerd vanuit de overheid: zoals tiny houses, floating homes, woonboten, woonwagens, standplaatsen, mantelzorg units, senioren woningen en studenten woningen. Sociale huurwoningen en woningen voor ouderen zijn onbetaalbaar geworden. Dit betekent dat de zwaksten in de samenleving relatief het meeste belast worden, aangezien de rente voor koopwoningen extreem laag is geworden. De kostendelersnorm laten wij vallen, waardoor samenwonen niet extra belast wordt.

Duurzaam

Dat wat de mensheid de aarde aan schade toebrengt, gaan wij zwaarder belasten. Tevens gaan de loonheffingen omlaag. Arbeid wordt goedkoper en grondstoffen duurder. Dit is noodzakelijk om milieudoelstellingen te halen. Het zorgt er ook voor dat bedrijven keuzes moeten gaan maken die beter zijn voor mens en milieu.

De Rechtspraak

Rechters gaan, als het aan Eerlijk en Recht ligt, nieuwe wetten toetsen aan de grondwet, waardoor art. 120 dient te worden afgeschaft. Wij staan voor de invoering van een Constitutioneel Hof, waar burgers die zich niet gehoord voelen, alsnog verhaal kunnen halen. De overheid zou zaken eerder moeten kunnen schikken met burgers en zal (vorm)fouten moeten gaan erkennen. Tevens zal o.a. de werkdruk in het kader van de rechtshandhaving worden teruggedrongen. Waarheidsvinding is het uitgangspunt. Politie en justitie zullen versterkt worden, waarbij rechercheren essentieel is. Teveel laat de politie het afweten, wanneer zaken onderzocht worden.

Onderwijs

Zittenblijven kan voor sociaal emotionele trauma’s zorgen, is vaak erg demotiverend en geeft een totaal leer verlies van een volledig jaar. Het is daardoor onnodig duur en dient om die redenen te worden afgeschaft. Cognitieve vakken kunnen in blokken worden aangeboden, waardoor leerlingen per vak in eigen tempo en op eigen niveau via een doorgaande lijn onderwijs kunnen volgen. Kleinere klassen en minder werkdruk zijn noodzakelijke opties. De lerarenopleidingen moeten opgewaardeerd worden richting universitair niveau. De salariëring zal daarna meer marktconform moeten worden, waardoor ook mannen terugkeren in het onderwijs. Een goede toekomst heeft een correlatie met goed onderwijs. Stoppen met bovenschoolse besturen die een forse hap uit het onderwijsbudget opslokken en weinig toegevoegde waarde hebben. Samenwerkingsverbanden zijn een goed alternatief. Karakteronderwijs kan een oplossing zijn, waarbij kinderen op de basis en middelbare school voorlichting krijgen over normen en waarden plus voeding. In Finland is hiermee de jeugd criminaliteit drastisch omlaag gegaan.

Economie en Financiën

Het uitgangspunt van het economisch beleid  is de nationalisatie van het geldsysteem. De economie wordt draaiend gehouden door een instrument dat onderling en internationaal is afgesproken en dat instrument noemen we geld. Geld vertegenwoordigt niets: er staat geen (goud)dekking meer tegenover. Geld is een instrument, voornamelijk gebruikt als ruilmiddel. Andere functies van geld zijn: sparen, lenen, investeren en beleggen. Helaas zien we vaak dat geldgebruik is doorgeschoten in gevaarlijke mega speculaties. In de visie van Eerlijk en Recht verstoren de mega speculaties de fysieke economie. Dit probleem moet op den duur internationaal worden aangepakt.

Voor bijvoorbeeld extra woningbouw, verbetering van het onderwijs, noodzakelijke infrastructurele herzieningen kunnen op dit moment binnen de huidige economische constellatie dit soort projecten met leningen tegen o% rente worden gefinancierd. Die leningen moeten niet als een schuld worden gezien. De vrijwel directe opbrengsten (verkoop woningen tegen kostprijs) en op langere termijn (beter opgeleide generaties, betere bereikbaarheid voor personen en/of goederen) zorgen ervoor dat deze investeringen zich uitbetalen in extra staatsinkomsten én in een hogere vorm van algeheel welzijn.

De roep om terug te keren naar de gulden is in de optiek van velen begrijpelijk. Echter de gulden was geen soevereine munt, is het nooit geweest! De heringevoerde gulden zou daardoor een speelbal van speculanten kunnen worden. Wij vinden dat één van de voornaamste taken van de overheid banencreatie is. Dit vervangt de noodzaak van een OBI (Onvoorwaardelijk Basis Inkomen).

Omdat geld slechts een afspraak is en gelden voor projecten tegen beperkte percentages zijn te lenen zou o.a. loonbelasting kunnen worden afgeschaft.

Eerlijk en Recht wil de Vlaktax invoeren.

Digitalisering en burgerrechten

Digitalisering wordt vaak ervaren en beschreven als een niet te stoppen, versnellend proces. Toch is het geen ‘natuurkracht’, maar een door de mens gedreven ontwikkeling. Daarom kan en moet het zo ingericht worden dat de digitalisering ten dienste staat aan de samenleving. Gezien de verstrekkende en langdurige gevolgen die de nieuwe technologieën zullen hebben voor de mens zelf, voor zijn gezondheid en privacy en voor zijn omgeving en de economische en politieke processen is het noodzakelijk om de plannen en ontwikkelingen te toetsen aan de burgerrechten.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.